ETİK KODLARIMIZ

Değerli İş Arkadaşlarımız;
Pergel İnşaat A.Ş. ve Minimale Mimarlık A.Ş. olarak kurulduğumuz günden bu güne izlediğimiz ve koruduğumuz etik değerler, kurum kimliklerimizi yansıttı ve bu etik değerler ahlaki değerleri yüksek, vicdanlı kişilere hitaben yazıldı. Bu etik değerler kurumsal kültürümüzün yere daha sağlam basmasını, karşılıklı ilişkilerimizin sağlamlaşmasını sağladı ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğine eminiz. Şirketlerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen etik değerlerimizden tüm çalışanların faydalanması için çaba gösteriyor. Çalışan her kişiyi de, bu etik değerlerin önce sindirilmesine sonra uygulanmasına davet ediyoruz. Kurum kimliğimizin, misyonumuzun ve vizyonumuzun etik değerlerimizle paralel bir şekilde uygulanması adına hür vicdan ve muhakeme yetilerinizin çelişkide kalmamasını temenni ederiz.
Saygılarımızla;
Pergel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu
Minimale Mimarlık A.Ş. Yönetim Kurulu

PERGEL İNŞAAT A.Ş. & MİNİMALE MİMARLIK A.Ş.
ETİK KODLARI Etik Kodlar kitapçığını hazırlayan Pergel İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ve Minimale Mimarlık San. Ve Tic. A.Ş. bu kitapçıkta “Şirketler “ olarak anılacak, Pergel İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ve Minimale Mimarlık San. Ve Tic. A.Ş çalışanları ise “Şirket Çalışanları” olarak anılacaktır.
DÜRÜSTLÜĞÜMÜZ
1. Şirketler, müşterilerinin kendisinden beklediği hizmet standartlarına ulaşmak için çaba gösterir. Faaliyetleri, ürün ve hizmetleri ile başkalarına bilerek zarar vermez.
2. Şirketler, müşterilerine sağladığı ürün ve hizmetleri konusunda, verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar.
3. Şirketlere ve başkalarına ait ticari ve mali durumlar hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak tüm paydadaşlarını, kamuoyunu, müşterilerini ve rakiplerini aldatıcı davranışlarda bulunamaz.
4. Şirketler, ne şekilde olursa olsun rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, ticaret özgürlüklerini kısıtlayan anlaşmalar (fiyat belirleme anlaşmaları gibi) yapmaz.
5. Şirketler, diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı ve rencide edici ifadeler kullanmaz.
6. Şirketler için iş ortaklarının faaliyetlerinde şirketlerin imaj ve saygınlığına gölge düşürmemeleri ve kanıtlanmış iş değerlerine önem vermeleri vazgeçilmezdir.
7. Şirketlerin dinlenme, eğitim ve eğlence amaçlı aktiviteleri için İnsan Kaynakları Birimi’nin daha önceden onayı alınmadan, hiçbir kişi ve kuruluştan destek kabul edilemez. Şirket çalışanları, İnsan Kaynakları Birimi’nin onayı olmadan Şirketlerin adını kullanarak herhangi bir faaliyete, derneğe, kişi ya da kuruluşa destek veremez, menfaat sağlayamaz.
8. Şirketler, defter ve mu hasebe kayıtlarını düzenli ve özenli olarak tutar; yatırımcılara ve genel anlamda topluma, faaliyetlerine ilişkin tam şeffaflığı garanti eder.
9. Şirketler kendi çıkarlarına uygun olduğu kadar piyasadaki mevcut tüm rakiplerin, müşterilerin ve paydaşların çıkarlarına uygun dürüst bir rekabet yöntemi izleyeceğini taahhüt eder.
10. Şirketçalışanları, şirketten ayrıldıktan sonra şirketlerin paydaşlarına ve müşterilerine izinsiz olarak iş yapmayı teklif edemez.
HUKUKA SAYGIMIZ
1. Şirketler tüm faaliyetlerinde yasalarca belirlenmiş kurallara uygun hareket eder. Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmez. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmaz.
2. Başka kuruluşlardan aldığı sürekli hizmetlerin yasalara uygunluğunu kontrol eder ve gerekli takibi yapar.
3. Şirketler vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler.
ÇALIŞMA ORTAMIMIZ VE ÇALIŞANLARIMIZ
1. Şirketler, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin “Çalışma” ilkesi çerçevesinde aşağıdaki hususları benimser:
a. Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi.
b. Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi.
c. İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi.
2. Şirketler, yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkanlar nispetinde geliştirmeye çalışır.
3. Şirket Çalışanları, görevleri ile ilgili Şirket Politikası ve Şirket Yönetmeliğine uygun hareket etmek zorundadır.
4. Şirketler; işe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak göreve uygunluk, şirket kültürüne adaptasyon vasıflarını dikkate alır, Şirket Çalışanları arasında fırsat eşitliği yaratır.
5. Şirketler, Şirket Çalışanların iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda sürekli eğitimler düzenler. Çalışanlarının iş ve kişisel gelişim eğitim ücretlerinin bir kısmını karşılar. Ve bu eğitimler Şirketlerin belirlemiş olduğu eğitim takvimi dahilinde uygulanır.
6. Şirket Çalışanları verilen görevi yerine getirirken azami ölçüde dikkat ve özen gösterir ve yapılan işin daha kaliteli, hızlı ve ekonomik olmasını hedefler.
7. Şirketler, Şirket Çalışanları hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişiye ait özel bilgileri (sağlık bilgileri, ekonomik veriler vs. gibi) saklı tutar ve paylaşmaz.
8. Şirket Çalışanları şirketin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır ve mesai saatleri içinde şirket yönetimince önceden belirlenmiş ve genel kabul görmüş giyim-kuşam tarzının ve davranış biçiminin dışına çıkmaz.
9. Şirket Çalışanları şirket menfaatlerine aykırı durumlar karşısında duyarsız ve tepkisiz kalmayarak ilgili birimleri anında bilgilendirir.
10. Şirket Çalışanları Şirketlerin tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak israftan kaçınırlar.
11. Şirketler, Şirket Çalışanlarının öneri, görüş ve şikayetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yürütür.
12. Şirketler, her şirketin başlıca başarı faktörünün, karşılıklı dürüstlük ve güven çerçevesinde çalışan kişilerin profesyonel katkısına bağlı olduğu inancı içinde İnsan Kaynakları’nın önemini kabul eder.
13. Şirket Çalışanları,spesifik bir amaç çerçevesinde, resmin sadece bir parçasını değil bütününü görebilmeyi hedefler. Ortak bir hedef dahilinde farklı coğrafya ve fonksiyonlarda birlikte çalışmayı, çaba tekrarını asgari seviyeye indirerek verimliliği arttırmayı ilke edinir.
14. Şirket Çalışanlarıteknik bilgiye sahip olmayı ve yapabileceğinin en iyisini gerçekleştirmek için bu kapasiteyi kullanmayı amaçlar ve bu amaçla şirket çalışanları metodiktir ve kuralları izler.
BİLGİYİ KAZANMA, KULLANMA VE KORUMA YETİLERİMİZ
1. Şirketler, bilgilendirme politikaları çerçevesinde kamuyona ve ilgili sosyal paydaşlara Şirketleri ve faaliyetleri hakkında doğru ve tam bilgi verir.
2. Şirketler kendisine hizmet veren diğer şirketlerin özel bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü şahıslarla paylaşmaz.
3. Şirket Çalışanları, pozisyonun ya da yapılan işin gereği olarak öğrenilen gizli ve özel bilgileri şirket dışına sızdırmaz, şirket yönetiminin onayı olmadan görsel ya da yazılı medya kuruluşlarına röportaj, demeç ya da beyanat vermez.
4. Şirket Çalışanları, yapılan işin gereği Şirket Çalışanları hakkında edindikleri özel bilgileri hiç bir iş paydaşıyla paylaşmaz.
5. Şirket Çalışanları, şirketten ayrıldıktan sonra bile şirketin ticari bilgileri ile gizlilik yükümlülüğüne riayet etmek zorundadır.
6. Şirket Çalışanlarının işlerini yaparken kullandıkları ya da oluşturdukları her türlü döküman (elyazısı, notlar, bilgisayar dosyaları ve elektronik postalar) şirketlerin malıdır.
ÇEVREYE SAYGIMIZ

1. Şirketler, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin “Çevre” ilkesi çerçevesinde aşağıdaki hususları benimser:
a. Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi.
b. Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması.
2. Şirketler faaliyetlerinde doğanın, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.
3. Şirketler tüm faaliyetlerini, çevreye ve kamu sağlığına saygılı bir şekilde gerçekleştirir.
KODLARA RİAYETİMİZ
1.Şirketler, sosyal organlar ve ilgili taraflar; işbu kodlara, uygulanabilir kanunlara, hükümlere ve işbu kodların tamamen uygulanmasını sağlamak için Şirketler tarafından onaylanan prosedürlere saygı göstereceklerini taahhüt eder.
2. Kodların, bunun tamamlanması ve yürürlüğe sokulması için çıkarılan politikaların ve prosedürlerin veya Şirketlerin diğer politikalarının veya yürürlükteki herhangi bir kanunun veya kuralın ihlali, olası iş ilişkisinin sona ermesi ve/veya ticari ilişkinin kesilmesi dahil olmak üzere ciddi disiplin cezalarına neden olacaktır.
3. Kanuna karşı etik ve saygılı bir davranış taahhüt eden Şirketler, ilgili taraflardan kanunun, Kodların veya etik standartlarının fiilen veya tahmini her türlü ihlalinin uygun şekilde araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için bunları bildirmelerini talep eder. Söz konusu bildirme yükümlülüğü, kesin olarak emin olmadan da, yukarıda belirtilenlerin olası bir ihlali hakkında haklı bir şüphe bulunması durumunda, yerine getirilmelidir.
4. Bu bilgi verme yükümlülüğüne uyulmaması bazen kodların ihlaline neden olur; bu, olası iş ilişkisinin sona ermesi ve/veya ticari ilişkinin kesilmesi dahil olmak üzere ciddi disiplin cezalarının olası nedenidir. Şirketler, tüm ihbarlar üzerinde araştırmalar gerçekleştirecek, iyi niyetle yapılmış ihbarlar sonrasında ayrımcı davranışlara ve suçlamalara izin vermeyecektir.
5. Kodlara riayet etmesi gereken herkes, olası ihlalleri bildirme yükümlülüğü ile birlikte belirtilen ihlali kontrol etmek üzere tamamıyla işbirliğinde bulunmak zorundadır. Bir soruşturma esnasında işbirliğinde bulunmama, kasıtlı şekilde sahte veya çarpık bilgi verilmesi, iş ilişkisinin sona ermesine ve/veya ticari ilişkinin kesilmesine kadar varabilecek ciddi disiplin yaptırımları ile cezalandırılabilir.
6. Şirketlerin tüm organları, yönetim grupları ve çalışanları ve aynı şekilde danışmanlar, acenteler, tedarikçiler vb. tüm dış hizmet tedarikçileri bu kodlara uymak zorundadır. Şirketlerin tüm organları, bu çerçevede ifade edilen değerlerin şirketlerin her birinde ve hepsinin personeli ve işbirliği içinde olduğu kişilerce uygulanmasını sağlamak ve gerekli olduğu durumlarda olası ihlallerin cezalandırılmasına ilişkin özel sistemler, özel prosedürler, yönetmelikler ve talimatlat hazırlanması hususunda gayret gösterir.
Değerlerimiz